کنکور در راه است

کنکور در راه است….

در هـر شـرایط درسـی کـه هسـتید، تنهـا چیـزی کـه در حـال حاضـر بایـد بـه آن فکر کنیـد موفقیت اسـت؛ فقـط موفقیـت و بس. مطمئن باشـید که دو مـاه و نیم، بـه انـدازه خـود، فرصـت زیادی بـرای جبران مشـکالت و کاسـتیهای درسـی اسـت .شـما میتوانیـد در ایـن مـدت، بـا کمی تلاش و همت بیشـتر و یـک برنامه ریزی منسـجم و منظـم، همه چیـز را تغییر دهیـد.سعی کنید وقت و انرژی خود را با این دست از سوالاتی که “آیا موفق می شوم ؟ آیا می توانم به تمام و اهداف و آرزوهای خود دست یابم؟” هدر ندهید .

در اینجا توجه شما را به نکاتی مهم برای رسیدن به موفقیت در کنکور جلب میکنیم:

 1. خدا را به یاد داشته باشید.

در کنـار تلاش شـما، خداوند خـودش کارهـا را درسـت میکنـد؛ پـس با تـوکل به او درس بخوانیـد و ایمـان داشـته باشـید کـه همـه چیـز بـه بهتریـن شـکل انجـام میشـود.

 1. تفکر مثبت داشته باشید. ( اما کمال گرا نباشید)

هرروز با  انـرژی سرشـار و یقیـن به عملـی شـدن اهدافتان هدف های خود را اول در مغز خود و سـپس روی کاغذ پیـاده کنیـد و هـر روز آن هدفهـا تمرکز کرده و محقق شدن آنها را مجسم کنید.

توان علمی شما بی خبرم اما داوطلبانی را می شناسم که فقط با برنامه ریزی مدون در دو ماه آخر به صورت جدی مطالعه کرده و در انتهای کار با بالاترین تراز در آزمون سراسری پذیرفته شده اند.

کامل خواندن همه مباحث و صد در صد زدن تست ها بدیهی است که خواسته همه داوطلبان است اماااا این کمال گرایی است و باعث بروز احساس منفی و مخرب در ذهنتان می شود زیرا عملا صد در صد زدن حتی یک درس گاهی اوقات امکان پذیر نیست و نباید با این فرض وارد جلسه شوید که سر جلسه اگر به مشکل برخوردید خودتان را ببازید.

 1. آرامش خود را حفظ کنید.

هـر چقـدر که بـرای کنکـور زحمـت کشـیده و مطالعه کنیـد، اما آرامش نداشـته باشـید، هیچ فایـدهای ندارد؛ زیـرا ذهـن شـما، نه تنهـا بـه درس و آنچـه میخوانید، توجهـی نمیکنـد، بلکـه با اسـترس و نگرانی، که شـما بـرای خـود ایجـاد کردهایـد، درگیـر خواهد شـد.

راههای کسب آرامش:

 • یاد خدا و استمداد کمک از او.
 • تنفس عمیق .
  • با 3 شماره هوا را از راه بینی وارد ریه ها کنید.
  • ظرف 4 ثانیه هوا را داخل ریه های خود نگهدارید.
  • طی 2 ثانیه هوا را با فشار از دهان خارج کنید.
 1. همراهی والدین:

والدین داوطلبان بـه انـدازه خـود داوطلبـان نیـز، درگیـر کنکـور و نگرانیهـای آن هسـتند. بـه طـور طبیعی، همـه والدیـن آرزو دارند کـه فرزندان کنکوری آنها در رشـته و دانشـگاهی بسـیار عالی درس بخواننـد.

 • اولاٌ والدین باید توجه داشـته باشـند که ایـن توقع آنها، متناسـب بـا شـرایط و توانمندیهـای فرزندشـان باشـد،
 • دوم اینکـه باعـث وارد آمدن فشـار و اسـترس بـر داوطلـب و افزایـش نگرانیهـای وی نشـود.
 • از طرف دیگـر، دخالتهـای دور از اصـول ممکـن اسـت داوطلبـان را سـردرگم کـرده و تـوان مطالعاتـی آنها را کـم کند.

والدیـن بایـد در چنیـن شـرایطی، کوچکتریـن موفقیتهـا و زحمتهای فرزندانشـان را تحسـین کرده و بـه حساسـیتهای روحـی داوطلبـان در ماههای آخر باقـی مانـده تـا زمـان برگـزاری کنکـور توجـه نماینـد.

بـه عنوان یـک داوطلب، کـه در ماههـای پایانی فرصت آمادگـی بـرای کنکـور بـه سـر میبریـد، لازم اسـت به نـکات زیر توجه بیشـتری داشـته باشـید.

 • آرامـش خـود را بیشـتر از گذشـته حفـظ کنید و با تـوکل بـه خـدا و بـا نیـروی بیشـتر، قـدم در ادامـه راه بگذارید.
 • بـا برنامه ریـزی جلـو رفتـه و از کتابـی بـه کتابـی دیگـر نپریـد.
 • دروس مهم با ضرایب بالا در گروه آزمایشی خود را بشناسید و وقت بیشتری برای مطالعه آن اختصاص دهید.
 • خلاصه های خود را بسـیار مرور کنید .
 • سـعی کنید بـا کمـی تحقیق ببینید کـه از کدام مبحثها، سـؤالات بیشـتری می آیـد تـا بـرای درسهایـی که مطالعـه آن مباحـث را تمام نکرده اید حتما آن مباحث را مطالعه کنید.
 • تسـت زدن حتما در برنامه تان باشد تـا مطالب در ذهنتان بیشـتر جا بیفتد.
 • روزانه به مدت سـه سـاعت، مطالعـه دروس عمومی را در برنامـه خود بگنجانید.

منبع: هفته نامه پیک سنجش شماره 1120

تهیه و تنظیم: زهرا مجتهد حائری

مقالات مشاوره ای

آخرین اخبار کنکور 98اضطراب امتحانپیک سنجشکنکور 98نقش والدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.