مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری به سبک گروه آموزشی دکتر راعی

انتخاب رشته

لطفاً قبل از ثبت نام موارد زیر را آماده کنید:
1- فرم ثبت نام کنکور سراسری
2- اسکن فیش واریزی به مبلغ مشخص شده به شماره حساب ۱-۱۱۹۷۲۵۰۱-۸۰۰۰-۲۰۱ یا شماره کارت ۹۹۱۹-۳۸۳۹-۲۹۱۰-۵۰۲۲ به نام بهروز راعی بانک پاسارگاد

(جهت دریافت اطلاعات مبلغ ثبت نام با مجموعه تماس بگیرید)
شماره اضطراری جهت تماس 09919399549
ثبت نام مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری