تمهیدات بهداشتی سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمونهای سراسری سال 1399

تمهیدات بهداشتی سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمونهای سراسری سال 1399

داوطلــب گرامــی! بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و تبعــات آن بــرای کشــور و بــه تبــع آن نظــام آمــوزش عالــی، دســتورالعملهای بهداشــتی بــا هماهنگــی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، بـرای اجـرا بـه دانشـگاهها و مؤسسـات آموزشـی مجـری آزمونهـای سراسـری ابـاغ شـده اسـت کـه در ذیـل بـه تعـدادی از آنهـا اشـاره خواهـد شـد. الزم بـه توضیـح اسـت کـه نظـارت بـر اجـرای مـوارد بهداشــتی، بــا دقــت نظــر بیشــتری از ســوی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی صــورت می پذیــرد و الزم اســت کــه داوطلبــان نیــز بــا همــکاری و رعایــت بهداشــت فــردی، حفــظ فاصلــه فیزیکــی و زدن ماسـک، ایـن سـازمان را در برگـزاری مطلـوب آزمونهـا یـاری نماینـد. ذکـر ایـن نکتـه نیـز حائـز اهمیـت اسـت کـه زمـان برگـزاری آزمونهـای سراسـری، بـا هماهنگـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی تنظیــم و از ســوی ســتاد ملــی مبــارزه بــا ویــروس کرونــا تصویــب و ابــاغ شــده اسـت. 1 -بــه منظــور مســاعدت و همراهــی بیشــتر بــا داوطلبــان و رعایــت کامــل دسـتورالعملهای بهداشـتی، از جملـه: ایجـاد فرصـت مناسـب بـرای ضدعفونـی کــردن فضــا، امکانــات و تجهیــزات از ســوی حوزههــای برگــزاری آزمــون و همچنیــن بــه منظــور جلوگیــری از تراکــم جمعیتــی داوطلبــان در حوزههــا بــرای کاهــش حداکثــری انتشــار ویــروس کرونــا، ایــن ســازمان در راســتای تدابیـر اتخـاذ شـده بـه منظـور ارتقـاء ایمنـی حوزههـا و بـه تبـع آن داوطلبـان، بــا تأییــد ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا، اقــدام بــه افزایــش روزهــای برگــزاری آزمــون از دو روز بــه چهــار روز در آزمــون سراســری نمــوده اســت.

3 -عوامــل اجرایــی و حفاظتــی، در صحــت کامــل، در اجــرای آزمونهــا همــکاری خواهنـد داشـت. لازم بـه توضیـح اسـت کـه نسـبت بـه سـال گذشـته، تعـداد عوامــل اجرایــی برگــزاری آزمونهــا حــدود 42 درصــد افزایــش داشــته اســت. 4 -بـا هماهنگـی بـا وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، یـک نفر بـه عنوان کارشـناس بهداشـت و سـامت تعییـن شـده اسـت تـا بـرای ارائـه مشـاورههای بهداشـتی در حـوزه آزمـون فعالیـت نمایـد. 5 -مـواد ضدعفونـی کننـده مـورد اسـتفاده، از نوعـی اسـت کـه واکنـش آلرژیـک داوطلبـان و عوامـل اجرایـی را بـه دنبـال نداشـته باشـد. 6 -انتخـاب سـالن آزمـون، بـا گنجایـش مناسـب در نظـر گرفتـه شـده و صندلیهـا بـا فاصلـه اجتماعـی مصـوب از هـم، چیـده شـده اسـت. 7 -بــا ملاحظــه وضعیــت آب و هــوا و آلودگــی هــوا، بــه منظــور بهبــود وضعیــت ِ تنفــس افــراد، تمهیــدات الزم، از جملــه: تهویــه مناســب، بــاز کــردن در و پنجره هــا و … اندیشــیده شــده اســت. 8 -محـل اصلـی ورودی داوطلبـان بـه سـالن امتحـان، بـه صـورت مشـخص و بـه فاصلـه مناسـب از یکدیگـر علامت گـذاری شـده اسـت و داوطلبـان بایـد روی هـر خـط و بـا رعایـت فاصلـه اجتماعـی مناسـب مشـخص شـده (حداقـل یـک متر( بـرای ورود بـه سـالن امتحـان قـرار گیرنـد. 9 -حــوزه آزمــون و کلیــه تجهیــزات، قبــل از برگــزاری هــر نوبــت از آزمــون، ضدعفونــی میشــود. 10 -اســتقرار آمبوالنــس و تیــم پزشــکی، بــا هماهنگــی ســتاد مدیریــت بیمــاری کرونــا در هــر اســتان و آمــاده بــاش مراکــز بهداشــتی و درمانگاههــای شهرســتانها، در روزهــای برگــزاری آزمــون و حوزههــای رفــع نقــص کارت داوطلبــان، پیشبینــی شــده اســت. 11 -در خصــوص بازرســی بدنــی داوطلبــان، فــرد متولــی بــه لبــاس گان، ماســک سـه الیـه، شـیلد و دسـتکش التکـس مجهـز خواهـد بـود. 12 -اشــیاء و ســطوحی کــه اغلــب لمــس میشــود، نظیــر: صندلیهــا، دســتگیره درهـا و شـیرآالت سـرویس بهداشـتی و … قبـ ًا تمیـز و ضدعفونـی شـده اسـت و ایـن عمـل در طـول برگـزاری آزمـون در هـر نوبـت انجـام میشـود. 13 -پاکســازی و گندزدایــی مخــازن اصلــی و فرعــی ســؤاالت در اســتانها و شهرسـتانها، بـا نظـارت نماینـدگان تـام الاختیـار و حفاظـت آزمـون اسـتانها، حداقــل یــک هفتــه قبــل از برگــزاری هــر آزمــون انجــام میشــود. 14 -در صورتـی کـه داوطلبـان در داخـل حـوزه امتحانـی، بسـته بـه شـرایط محـل برگـزاری آزمـون، بـا سـرویس عمومـی(اتوبـوس، مینیبـوس یـا سـواری ون( جابجــا شــوند، صندلیهــا و فضــای داخلــی ایــن وســایل نقلیــه در هــر نوبــت آزمـون ضدعفونـی شـده و بـرای رعایـت فاصلـه گـذاری، از یـک سـوم تـا یـک چهــارم ظرفیــت هــر خــودرو اســتفاده میشــود. 15 -فضــای مناســب بــرای داوطلــب دارای معلولیــت، بــا رعایــت فاصله گــذاری در نظرگرفتـه میشـود و منشـی داوطلبـان نابینـا، معلـول، ناشـنوا و … ضمـن رعایـت نـکات بهداشـتی، حداقـل یـک متـر از داوطلـب فاصلـه خواهنـد داشـت و ایــن داوطلبــان، بــا فاصلــه مناســب از یکدیگــر امتحــان میدهنــد 16 -بــه تعــداد کافــی ســطل زبالــه )ترجیحــا  دارای در پدالــی بــا پــا( در قســمت ورودی و خروجــی حــوزه و همچنیــن مســیرهای پرتــردد، در ســالنها یــا کالسهــای محــل برگــزاری آزمــون پیشبینــی شــده اســت. 17 -بـه منظـور مسـاعدت بـا داوطلبـان و جلوگیـری از ازدحـام جمعیـت در زمـان ِ بازرســی داوطلبــان، در حوزههــای امتحانــی زودتــر از قبــل و از ســاعت 30:6 صبــح بــاز میشــود. 18 -ضدعفونــی مســتمر ســرویسهای بهداشــتی در طــول برگــزاری هــر آزمــون انجــام میشــود. 19 -پذیرایـی از داوطلبـان بـه صـورت سـلف سـرویس و ضدعفونـی شـده در فضـای مناسـبی کـه باعـث تجمـع نشـود، انجـام گردیـده و وسـایل پذیرایـی، از قبـل ضدعفونــی میشــود. 20 -عوامـل اجرایـی در هنـگام تحویـل بسـته های سـؤال و پاسـخنامه، از ماسـک و دسـتکش اسـتفاده می کننـد و مرتـب دسـتهای آنهـا ضـد عفونـی میشـود. 21 -مراقبــان، ضمــن رعایــت نــکات بهداشــتی، از ماســک اســتفاده می نماینــد و فاصلـه آنهـا بـا داوطلبـان (حداقـل یـک متـر) خواهـد بـود. 22 -دفترچه هـای سـؤال و پاسـخنامه، در جلسـه آزمـون بـه داوطلـب تحویـل داده میشــود و روی زمیــن قــرار نمی گیــرد. 23 -مســؤول اخــذ اثرانگشــت از داوطلبــان، ضمــن رعایــت نــکات بهداشــتی، از دســتکش و ماســک اســتفاده مینمایــد و بعــد از اخــذ اثــر انگشــت از هــر َ داوطلـب، یـک پـد الکلـی را کـه از سـوی سـازمان بـه حوزههـا ارسـال شـده اســت بــرای ضدعفونــی دســتها، بــه داوطلــب تحویــل مینمایــد. 24 -بنرهـای حـاوی نـکات مهـم و بهداشـتی، از سـوی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور تهیـه و در حوزههـای برگـزاری آزمـون نصـب خواهـد شـد و داوطلبـان بایـد بـه ایـن مـوارد توجـه نماینـد. 25 -محل هـای مجـزا در هـر حـوزه بـه منظـور برگـزاری آزمـون بـرای داوطلبانـی کـه دارای علائـم مشـکوک بـه بیمـاری هسـتند، پیشبینـی شـده اسـت. الزم به توضیـح اسـت آزمـون داوطلبانـی کـه بـر اسـاس خود اظهـاری در درگاه سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور، بـه طـور قطعـی مبتـا بـه بیمـاری کرونـا هسـتند، در یکـی از بیمارسـتانهای تعییـن شـده بـا هماهنگـی وزارت بهداشـت، درمـان و ً در شـهرهای محـل برگـزاری آزمـون، بـه همـراه سـایر آمـوزش پزشـکی و صرفـا داوطلبـان مبتـا بـه بیمـاری کرونـا خواهـد بـود. 26 -بعد از جمع آوری پاسخنامه ها و دفترچه های آزمون، داوطلبان با مدیریت صحیح زمان و با فاصله مناسب، برای خروج از محل آزمون هدایت و راهنمایی میشوند.

مقالات مشاوره ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.