همایش

تحصیل و زندگی تان را دگرگون کنید

دو دهه تجربه. صدها دانش آموز از اقصی نقاط ایران. نتایج بارونکردنی
ثبت نام همایش

همایش رفتار حرفه ای در لحظات حرفه ای

(چند روز مانده به کنکور)

تیر ماه 1398

دانشگاه تربیت مدرس

همایش چگونه رتبه برتر شویم

تیر ماه 1398

شهرستان نوشهر

سومین همایش تخصصی تحصیلی و روانشناسی

اردیبهشت ماه 1398

شهرستان ایرانشهر

همایش ویژه

مرداد ماه 1397

شهرستان یزد

سومین همایش تخصصی تحصیلی و روانشناسی

اردیبهشت ماه 1398

شهرستان ایرانشهر