وقتی روز جدیدی شروع می شود، جرأت کن و قدرشناسانه تبسمی کن؛وقتی به تاریکی رسیدی، جرأت کن و اوّلین کسی باش که شمعی روشن می کند؛وقتی بی عدالتی وجود دارد، جرأت کن و اوّلین کسی باش که آن را محکوم می کند؛وقتی به دشواری برخوردی، جرأت کن و به کارت ادامه بده؛ وقتی به نظرت می رسد زندگی دارد به زمینت می زند، جرأت کن و با مشکل بستیز؛وقتی احساس خستگی و ناامیدی می کنی، جرأت کن و به راهت ادامه بده؛

ویدیوویدیو انگیزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.