قبولی های کنکور 98

گزیده ای از قبولی های کنکور 98 که تحت نظارت گروه آموزشی راعی قرار گرفته بودند