سوالات متداول

“برای مشاهده پاسخ هر سوال بر روی آن کلیک نمایید”

۱-شرایط تحصیل در دانشگاه پیام نور چیست؟

-حداکثر طول مدت تحصیل مجاز در مقطع کارشناسی برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده میکنند ۶ سال و برای سایرین ۱۰سال خواهد بود.
-شیوه ارزشیابی و امتحانات دانشگاه متمرکز بوده و اوراق امتحانی عمدتا توسط دستگاه های قرائت گر ارزشیابی میشوند.
-از دانشجویان این دانشگاه بر اساس ضوابط مربوطه  شهریه اخذ میگردد.
-حضور  دانشجویان در کلاس های  دروس نظری دانشگاه پیام نور اختیاری بوده و امکان اشتغال دانشجو به صورت همزمان نیز با تحصیل مسیر است .

۲-فرآیند انتخاب رشته به چه صورتی می باشد؟

کارنامه اولیه از طریق سایت سازمان سنجش دریافت میشود.
-کد رشته های انتخابی مورد نظر از دفترچه راهنما قابل استخراج و در فرم پیش نویس بررسی و درج میشود.
-میتوان در سایت سنجش به نشانی www.sanjesh.org  مراجعه و به یکی از روش های زیر فرم انتخاب رشته اینترنتی  را مشاهده کرد که در دست داشتن اطلاعات زیر برای ورود به نرم افزار نیز ضروری می باشد:

روش اول -وارد کردن اطلاعات سریال ثبت نام ۱۲ رقمی ، شماره شناسنامه
روش دوم- وارد کردن شماره پرونده ، کد ملی و شماره سریال شناسنامه
روش سوم- وارد کردن شماره رهگیری ثبت نام۱۶ رقمی  و کد ملی

– ﻗﺒﻞ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارد ﻛﺮدن کدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺧﻮد از روی ﻓﺮم ﺻﻮرت پیش ﻧﻮﻳﺲ در ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻪ صورت دقیق اقدام ﻛﻨﻴﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺄﻳﻴﺪ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد حتما رعایت کنید.
– در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی به پیام های ﺧﻄﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام کنید.
– ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ رﺷﺘﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺪ رشته  ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺷﻤﺎ، ﻧﻤﺎﻳﺶ داده میشود ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را دﻗﻴﻘﺎ ﻫای اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ تطبیق دﻫﻴﺪ.
– در مرحله اخر رسید انتخاب رشته ۱۵رقمی به همراه کد رشته محل های انتخابی به شما داده میشود که تا اعلام نهایی ازمون سراسری نزد خود نگه دارید.

۳-تعریف رشته های قطبی و کشوری چیست و استان های قطبی (مربوط به تهران ) کدام اند ؟

شته های قطبی به آن دسته از رشته هایی گفته میشود که در اکثر نواحی وجود ندارد ولی در چند ناحیه بومی مجاور  که به عنوان قطب بومی (طبق جدول در رابطه با دسته بندی نواحی بومی) تلقی  می شوند دایر است .

*رشته های قطبی در گروه انسانی مانند: اقتصاد ،تاریخ ، جامعه شناسی ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی ،جغرافیا، روانشناسی ،علوم سیاسی، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مشاوره.

*رشته های قطبی در گروه تجربی مانند :
دکترای عمومی دامپزشکی ، اقتصاد ، روانشناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم دامی ، علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی) ،علوم و مهندسی محیط زیست ، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فیزیوتراپی ، کتابداری در شاخه پزشکی، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ،مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،  کاردانی تکنسین پروتز های درمانی، تاریخ، جامعه شناسی، جغرافیا، علوم سیاسی، مشاوره،  مهندسی برق، مهندسی شهرسازی ، مهندسی صنایع، مهندسی مواد و  متالورژی.

*رشته های قطبی در گروه ریاضی :
اقتصاد ، روانشناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مهندسی برق، مهندسی شهرسازی ، مهندسی صنایع، مهندسی مواد و  متالورژی ، تاریخ ، جامعه شناسی، جغرافیا، علوم دامی، علوم سیاسی ، علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی) ،علوم و مهندسی محیط زیست ، مشاوره، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی.

۴-نحوه گزینش رشته های تحصیلی در دوره های مختلف به چه حالتی است؟

روزانه: استانی -ناحیه ای -قطبی -کشوری
شبانه (نوبت دوم ) :بومی استانی
پیام نور:بومی ناحیه ای
غیر انتفاعی : بومی ناحیه ای
مجازی  و پردیس و ظرفیت مازاد:  کشوری (بومی گزینی انجام نمیشود)

۵-داوطلبی که در دو گروه ریاضی و هنر شرکت کرده اند چگونه می تواند انتخاب رشته کند ؟

افراد میتوانند بنا بر اولویت و علاقه شخصی خود به ترتیب از هر دو رشته امتحانی اقدام به انتخاب رشته نمایند .

۶-رشته های متمرکز و نیمه متمرکز چه تفاوتی با هم دارند؟

روش گزینش متمرکز ، روشی است  که فقط نمرات آزمون داوطلبان ملاک و مبنای پذیرش قرار میگیرد  و اسامی پذیرفته شدگان  در یک مرحله و به طور یکجا اعلام میگردد
اما در روش نیمه متمرکز اسامی پذیرفته شدگان نهایی به صورت قطعی و یکجا اعلام نمیشود .برای این رشته ها نیاز به اقدامات دیگری نظیر مصاحبه ، معاینه ، ازمون علمی و عملی جداگانه است و بعد از اعلام نتایج نهایی رشته های متمرکز  ، به صورت چند برابر ظرفیت گزینش نیز صورت میگیرد .

۷-شیوه پذیرش دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی چگونه است؟

*در پذیرش این دانشگاه ها ، بومی پذیری اعمال میشود . کد رشته های محل های مخصوص داوطلبان بومی هر استان در جداول مجزا از در دفترچه انتخاب رشته مشخص شده است .
*کسب حداقل نمره نهایی ۶۵۰۰ و بالاتر در زیر گروه  برای مجاز شدن به انتخاب رشته در گروه آموزشی مربوط در آزمون سراسری ضروری می باشد.
*برخی از کد رشته محل های دانشگاه تربیت دبیر شهد رجایی به صورت آزاد و شبانه بوده و پذیرش دانشجو و تحصیل در این کد رشته محل ها ، هیچ گونه حقی جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نمیکند

۸-انواع رتبه های موجود در کارنامه به چه معناست ؟

رتبه در سهمیه:
نمره کل داوطلبان در هر زیرگروه و هر سهمیه به ترتیب نزولی مرتب شده است.داوطلبان چنانچه نمره کل برابر داشته باشند،  رتبه یکسانی خواهند داشت  .
رتبه کشوری: 
نمره کل داوطلبان در هر زیر گروه بدون اعمال سهمیه به ترتیب نزولی مرتب شده و رتبه دهی میشود.داوطلبان با نمره کل برابر رتبه یکسانی خواهند داشت .
نمره کل برای رشته های پرستاری : 
با اضافه کردن درس تخصصی بهیاری با ضریب نمره کل رشته پرستاری  برای بهیاران محاسبه میشود.
رتبه کل در سهمیه : 
ماکزیمم نمره کل زیر گروه های هر داوطلب استخراج شده و این نمره داوطلبان در هر سهمیه به ترتیب نزولی مرتب شده و رتبه بندی میشود.داوطلبان چنانچه  نمره برابر داشته باشند رتبه یکسانی خواهند داشت .
آخرین رتبه مجاز :
رتبه آخرین نفر مجاز به انتخاب رشته در سهمیه داوطلب برای دوره های روزانه و شبانه  میباشد
رتبه کل کشوری : 
ماکزیمم نمره کل زیرگروه های هر داوطلب استخراج  شده و بدون در نظر گرفتن سهمیه داوطلبان این نمره به ترتیب نزولی مرتب شده و رتبه دهی میشود. داوطلبان با نمره  برابر رتبه یکسانی خواهند داشت

*برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگران ، رزمندگان و خانواده شهدا علاوه بر رتبه در سهمیه های مزبور ، رتبه در منطقه انها نیز در کارنامه درج میشود.

۹-ملاک های تعیین یک استان بومی در چیست؟

اگر محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال اخر دوره متوسطه (دبیرستان و یا هنرستان ) برای داوطلبان نظام قدیم و محل اخذ مدرک پبش دانشگاهی  و دو سال اخر دبیرستان برای داوطلبان نظام جدید در استان باشد، داوطلب بومی آن استان تلقی میشود.

اگر محل اخذ مدرک تحصیلی  در سه سال آخر داوطلبی در یک استان نباشد ، استان محل تولد داوطلب به عنوان استان بومی وی در نظر گرفته میشود.
اگر داوطلبی سه سال آخر محل تحصیل را در خارج از کشور گذرانیده ، استان محل تولد، استان بومی اینگونه داوطلبان تلقی خواهد شد.
اگر داوطلبی سه سال آخر محل تحصیل را در خارج از کشور گذرانیده  و همچنین استان محل تولد ایشان نیز خارج از کشور بوده است، استان بومی این قبیل داوطلبان تهران خواهد .

۱۰-تفاوت پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد در چه مواردی است؟

به منظور گسترش آموزش عالی و فراهم نمودن شرایط لازم برای تحصیل در خارج از کشور به جای خارج از کشور ، برخی از دانشگاه ها و آموزش عالی داخل اقدام به جذب دانشجو می نماید.
پردیسهای خود گردان در دوره های خود از دانشجویان خود بر اساس مقررات مربوط شهریه اخذ میگردد.

 پذیرش دانشجوی مازاد مشروط به پرداخت هزینه تحصیل و خدمات رفاهی می باشد.
محل برگزاری و تشکیل کلاس پذیرفته شدگان در اختیار دانشگاه میباشد و نقل و انتقال و مهمانی پذیرفته شدگان این دانشجویان مشروط به مواافقت مبدا و مقصد و پس از آن بلامانع است.

۱۱-نحوه گزینش در رشته های بومی و کشوری به چه صورتی انجام میپذیرد؟

در گزینش کشوری ، عموم افراد امکان شرکت در رشته های مورد نطر را دارند اما در رشته های بومی ۸۰درصد افراد گزینش شده از ناحیه بومی و ۲۰درصد به صورت آزاد گزینش میشوند.

۱۲-انواع سهمیه ها و پذیرش در سهمیه ایثارگران به چه شکلی ست؟

سهمیه مناطق
سهمیه ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا
سهمبه مناطق محروم
سهمیه بهیاران
سهمیه کارمندان
سهمیه ایثارگران  با ۲۵درصد ظرفیت به همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر ، ازادگان و همسر و فرزندان آنان  و همچنین جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد.
سهمیه ایثارگران  با ۵درصد ظرفیت به جانبازان زیر ۲۵درصد وهمسرو فرزندان آنان، همسر و فرزندان رزمدگان با حداقل حضور ۶ ماهه در  جبهه (ستاد کل نیروهای مسلح ، داوطلبان بسیجی و جهاد سازندگی ) اختصاص دارد

۱۳-رشته های استانی و ناحیه ای کدام اند و استان های ناحیه ای (مربوط به تهران) شامل چه شهرهایی هستند؟

رشته  ﻫﺎی  اﺳﺘﺎﻧﻲ  ﺑﻪ  رﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ  اﻃﻼق  ﻣﻲ ﺷﻮد  که در   اکثر استان ها گسترش داشته  یا از نظر کاربری به متخصصان بومی نیاز دارند.
رشته های ناحیه ای ، به رشته هایی گفته میشود که در اکثر استان ها وجود نداشته ولی در چند استان مجاور که به عنوان یک ناحیه بومی تلقی میشوند دایر است .

استان های ناحیه ای تهران شامل : قم -مرکزی -البرز- گلستان-گیلان-مازندران-زنجان -قزوین و سمنان می باشد.

۱۴-هر دوره های تحصیلی چند سال طول میکشد؟

مقطع تحصیلیکاردانیکارشناسیکارشناسی ارشد پیوستهدکتری حرفه ای
حداکثر مجازبه طور معمولحداکثر مجازبه طور معمولحداکثر مجازبه طور معمولحداکثر مجازبه طور معمول
مدت تحصیل۲۳۴۵۵۷۷۹٫۵

۱۵-رشته های پر متقاضی هر سه رشته (ریاضی -تجربی و انسانی) کدام رشته ها هستند؟

*تجربی : پزشکی- دندان پزشکی -داروسازی -هوشبری، پرستاری و ….
*ریاضی :مهندسی برق -مهندسی پزشکی -مهندسی عمران -مهندسی معماری -مهندسی مکانیک و …
*انسانی : روانشناسی- حسابداری- حقوق -مدیریت و …

۱۶- تفاوت در دوره های روزانه و شبانه چیست؟

دوره های شبانه شامل پرداخت شهربه ها میشوند اما امکانات رفاهی و خوابگاه را ندارند .
پذیرش شبانه به صورت ناحیه ای انجام میگیرد و کارمندان میتوانند از دوره شبانه استفاده کنند .
پذیرفته شدن دانشجویان در هر یک از رشته های تحصیلی دوره روزانه (متمرکز یا نیمه متمرکز ) به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی در آزمون سراسری تلقی میگردد.

هر آنچه را که برای یک انتخاب موفق نیاز دارید برای شما فراهم نموده ایم

[tek_button button_text=”ثبت نام مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری” button_link=”url:http%3A%2F%2Fraeigroup.com%2Fhome%2F%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25da%25a9%25d9%2586%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25b3%25d8%25a8%25da%25a9%2F|title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C||” button_position=”button-center”]