علی کربلایی حسین

• کارشناسی ارشد زبان شناسی و کارشناسی زبان انگلیسی از دانشگاه شیراز
• دبیر رسمی آموزش و پرورش با ۲۳سال سابقه تدریس در مدارس نمونه دولتی الهام، یاس نبی،شاهد و فجر،۱۷شهریور و البرز

علیرضا حمزه

 تحصیلات:
o کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
o کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
• تجارب حرفه ای:
o مدرس وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از ١٣٧٨
o مدیر و مشاور آموزشی موسسه زبان آفاق از ١٣٨۵
o مدرس و مشاور آموزشی آموزشگاه های زبان آینده سازان، توانا و سروش از ١٣٧٨ تا ١٣٩٢
o مدرس پیش دانشگاهی و کنکور در مراکز باهنر، سوده، فرهیختگان، والعصر، معراج و پژوهندگان علم از ١٣٨٠
• تالیفات:
o زبان انگلیسی جامع کنکور، انتشارات مبتکران، ویراست صدوشصت ویکم ١٣٩۴
o شبیه ساز کنکور رشته تجربی، انتشارات همگامان ١٣٩۴
o زبان انگلیسی عمومی، انتشارات پیام دیگر ١٣٩٣
o شبیه ساز کنکور منحصرا زبان، انتشارات همگامان ١٣٩٣
o شبیه ساز کنکور رشته تجربی، انتشارات همگامان ١٣٩٣
o شبیه ساز کنکور منحصرا زبان، انتشارات همگامان ١٣٩٢
o واژه نامه دانش آموزی زبان انگلیسی، انتشارات مبتکران، چاپ ششم ١٣٨٩
o زبان انگلیسی عمومی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک ١٣٨٨
o زبان انگلیسی پیش دانشگاهی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک ١٣٨۶
o زبان انگلیسی عمومی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک زمستان ١٣٨۵
o زبان انگلیسی عمومی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک تابستان ١٣٨۵
o زبان انگلیسی عمومی، انتشارات نویسنده ١٣٨٣
o کنکور نظام جدید زبان انگلیسی، انتشارات موسسه علمی- فرهنگی آینده سازان ١٣٧٩
o تست های کنکور نظام جدید عمومی ٢، انتشارات موسسه علمی- فرهنگی آینده سازان ١٣٧٨

معلم مرد

علی رمضانی

• کارشناسی زبان
• دبیر رسمی آموزش و پرورش
• ۴۰ سال سابقه تدریس در دبیرستان های تهران سال عمدتا در دبیرستانهای سما ، گروه اموزشی فرهیختگان ، گروه اموزشی مهر و ماه ، دبیرستانهای بعثت ، شریعتی ، مطهری ، صدر
• طراح ازمونهای سراسری

معلم مرد

حسین عربشاهی

معلم مرد