محمدرضا رخشانی

• کارشناسی ارشد فلسفه الهیات از دانشگاه شهید بهشتی
• مولف ۱۴جلد کتاب
• ۷ سال سابقه طراحی سوالات کنکور و امتحانات نهایی

معلم مرد

استاد زمانی نژاد

خانم امامی

• کارشناسی ارشد علوم قرآنی
• ۳۴سال سابقه تدریس در مدارس کشور

دبیر خانم

خانم ابتسام

دبیر خانم