دکتر محمدرضا سلیمانی دلارستاقی

دکترای ادبیات فارسی
دبیر رسمی آموزش و پرورش
۲۴ سال سابقه تدریس در مدارس برتر استان تهران
مولف کتب آموزشی

مهدی سلیمانی

معلم مرد

سید محمد طبایی

• کارشناسی ارشد ادبیات از دانشگاه تربیت مدرس و درس خارج حوزه
• ۲۵سال سابقه تدریس

معلم مرد

مریم اخگری

• کارشناسی ارشد ادبیات از دانشگاه تربیت مدرس و درس خارج حوزه
• ۲۵سال سابقه تدریس

همکاران سابق در دپارتمان ادبیات

گروه آموزشی راعی برای این عزیزان آرزوی توفیق دارد

سید محمد موسوی

• کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم تحقیقات تهران و کارشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی
• ۲۵سال سابقه تدریس

معلم مرد