دپارتمان های آموزشی

دپارتمان ریاضیات
دپارتمان شیمی
دپارتمان فیزیک
دپارتمان زیست
دپارتمان دیk و زندگی
دپارتمان عربی
دپارتمان ادبیات فارسی
دپارتمان زبان انگلیسی
دپارتمان علوم انسانی