حذفیات کنکور

حذفیات کنکور سراسری 1400

 

کنکور سراسری به لحاظ تعداد شرکت کنندگان یکی از بزرگ ترین آزمون هایی است که در کشور برگزار می شود و به دلیل اهمیت در تعیین سرنوشت داوطلبان از حساسیت بالایی برخوردار است. بنابراین متقاضیان شرکت در کنکور سراسری باید از آخرین و جدیدترین اطلاعات مربوط به این آزمون همچون حذفیات کنکور سراسری، زمان ثبت نام کنکور سراسری 1400، شرایط شرکت در آن، کارت ورود به جلسه کنکور و انتخاب رشته کنکور سراسری آگاهی یابند. بخش های حذف شده از منابع کنکور سراسری ممکن است در هر سال متفاوت باشد، بنابراین لیست حذفیات کنکور 1400طبق اطلاعیه سازمان و سنجش به شرح ذیل می باشد:

حذفیات دروس عمومی و تخصصی کنکور ریاضی 1400
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ قسمت های حذفی

فارسی 3

110201 دوازدهم – 99 طرح سوال از بخش های گنج حکمت ها، روان خوانی ها، شعر خوانی ها مجاز نیست
عربی، زبان قرآن 1 110206 دهم – 97 بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 2 یازدهم – 98 بخش المعربات الفارسيه، بخش البحث العلمی
عربي، زبان قرآن 3 دوازدهم – 99 بخش البحث العلمی و بخش خوب است بدانيم صفحه 65
دين و زندگي1 111214 دهم – 97 آيات ابتدای هر درس صرفا برای ارائه در ابتدایی هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشيابی پایانی) گنجانده شده است، به هيچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آيات مد نظر نیست. فعاليت های دارای علامت (*) محتوای بخش های \”بيشتر بدانیم\” ، \”پاسخ سوالات شما\”، \”پيشنهاد\”، \”دانش تكميلي\” ، \” معرفی کتاب\” ، \” فیلم\”، \”پاورقی ها و برداشت ها\”.
دين و زندگي2 یازدهم – 98 آيات ابتدای هر درس صرفا برای ارائه در ابتدایی هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشيابی پایانی) گنجانده شده است، به هيچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آيات مد نظر نیست. فعاليت های دارای علامت (*) محتوای بخش های \”بيشتر بدانیم\” ، \”پاسخ سوالات شما\”، \”پيشنهاد\”، \”دانش تكميلي\” ، \” معرفی کتاب\” ، \” فیلم\”، \”پاورقی ها و برداشت ها\”. طرح سؤال از قسمت های زیر مجاز نمی باشد:
– از مبحث \”حركت زمین\” و شش خط ادامه آن در صفحه 42
– صفحه 54 خط دهم از عبارت زیر كه در سال 98 به كتاب اضافه شده است، سوال طراحی نشود: \” … هم چنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند كه در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.\”
دين و زندگي3 دوازدهم – 99 آيات ابتدای هر درس صرفا برای ارائه در ابتدایی هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشيابی پایانی) گنجانده شده است، به هيچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آيات مد نظر نیست. فعاليت های دارای علامت (*) محتوای بخش های \”بيشتر بدانیم\” ، \”پاسخ سوالات شما\”، \”پيشنهاد\”، \”دانش تكميلي\” ، \” معرفی کتاب\” ، \” فیلم\”، \”پاورقی ها و برداشت ها\”.
انگلیسی 1 110230 دهم – 97 طرح سوال از بخش های بخش های what you learned  از کتاب های پایه دهم، یازدهم و دوازدهم مجاز نیست
انگلیسی 2 یازدهم – 98
انگلیسی 3 دوازدهم – 99
هندسه 1 110213 دهم – 97 تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
هندسه 2 یازدهم – 98
هندسه 3 دوازدهم – 99
حسابان 1 111214 یازدهم – 98
حسابان 2 دوازدهم – 99
ریاضیات گسسته 112215 دوازدهم – 99
آمار و احتمال یازدهم – 98
فیزیک 1 110209 دهم – 97 تاريخ علم ها، پانويس ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعاليت های تحقيقی، جدول ها، پيوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ريز و جزئی تصاوير كه دور از هدف اصلی تصويرند، و نيز داده های مندرجر در برخی از پرسش ها و مسائل كه به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد. در بسياری از قسمت های كتاب درسی، محدوديت هايی در آموزش و ارزشيابی بيان شده است كه در طراحی سؤالات الزاما رعايت می شوند، مانند بررسی حالت هايی كه نيروها هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا كلیه حالت هایی كه در آن ها نياز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی اين كتاب نبوده و الزاما در طراحی از آن ها سوال طراحی نشود.
فیزیک 2 یازدهم – 98 تاريخ علم ها، پانويس ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعاليت های تحقيقی، جدول ها، پيوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ريز و جزئی تصاوير كه دور از هدف اصلی تصويرند، و نيز داده های مندرجر در برخی از پرسش ها و مسائل كه به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد. در بسياری از قسمت های كتاب درسی، محدوديت هايی در آموزش و ارزشيابی بيان شده است كه در طراحی سؤالات الزاما رعايت می شوند، مانند بررسی حالت هايی كه نيروها و ميدان های الكتريكی هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا حل مدارهای چند حلقه ای كه در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنين ساير به هم بستن های مقاومت ها به غير از به هم بستن متوالی و موازی جزء اهداف برنامه درسی اين كتاب نبوده و الزاما در طراحی از آن ها سوال طراحی نشود.
فیزیک 3 دوازدهم – 99 تاريخ علم ها، پانويس ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعاليت های تحقيقی، جدول ها، پيوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ريز و جزئی تصاوير كه دور از هدف اصلی تصويرند، و نيز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل كه به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.  در بسياري ازقسمت های كتاب درسی، محدوديت هایی در آموزش و ارزشیابی بيان شده است كه در طراحی سؤالات رعايت می شوند. مانند بررسی حالت هايی كه نيروها هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا كليه حالت هايی كه در آن ها نياز به تجزيه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی اين كتاب نبوده و الزاما در طراحی از آن ها سوال طراحی نشود.  طرح سوال از بخش های مطالعه آزاد كتاب فيزيک 3 به شرح زير مجاز نيست:
– فصل 1 : بخش 1-4  به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
– فصل 2 : بخش 2-3  به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
– فصل 3 : صفحه 91 از مبحث \”ادراک شنوايی\” تا آخر فصل به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
– فصل 4 : صفحه 99 و صفحه 111 شامل مباحث سراب و پاشندگی نور، صفحه 119 از مبحث \”مور ايستاده و تشديد در لوله های صوتی\” تا آخر فصل به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل
– فصل 1 : بخش 1-4 بههمراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
– فصل 2 : بخش های 2-3 و 2-4 به همراه پرسش ها و مسئله های  مرتبط با آن ها در انتهای فصل
شیمی 1 110210 دهم – 97 پرسش از محتوای \”در ميان تارنما، تفكر نقادانه و آيا ميدانيد\”. حفظ كردن معادله های شيميايی. حفظ كردن نام و فرمول شيمياييی تركيب های آلی پيچيده. رسم آرايش الكترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی.
شیمی 2 یازدهم – 98 پرسش از محتوای \”در ميان تارنما، تفكر نقادانه و آيا ميدانيد\”. نامگذاری تركيب های آلی بجز آلكان ها. حفظ كردن نام و فرمول شيميايی تركيب های آلی پيچيده. رسم آرايش الكترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی. حفظ كردن معادله های شيميايی.
شیمی 3 دوازدهم – 99

پرسش از محتواي \”در ميان تارنما، تفكر نقادانه و آيا ميدانيد\”. حفظ كردن نام و فرمول شيميايق تركيب هاق آلق پيچيده. حفظ كردن معادله های شيميايی. رسم آرايش الكترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی. طرح پرسش از بخش ها مطالعه آزاد كتاب شيمی به شرح زير مجاز نيست: فصل 1 : صفحه 1، خود را بيازماييد، صفحه 9، پيوند با صنعت صفحه، 11، پيوند با زندگی صفحه 31 تا انتهای صفحه 32. فصل 2 :یاز آغاز فصل تا صفحه 39 ابتدای انجام واكنش با سفر الكترون، پيوند با زندگی صفحه 49 و 50، خود را بيازماييد صفحه 62. فصل 3 : از آغاز فصل تا صفحه 67، سازه های يخی زيبا با ظاهری سخت اما زودگداز تا صفحه 73، پيوند با زندگی صفحه 83، با هم بينديشيم صفحه 85 و 86. فصل 4 : از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری شيميايی تا ابتدای گروه عاملی كليد سنتز مولكول های آلی