سنجش

⭕️ تحلیلی از کنکور سراسری ٩٩:

✅ گروه علوم انسانی:
تعداد شرکت کنندگان: ۲۰۴۹۳۶ نفر
کل ظرفیت پذیرش: ۳۰۸۱۵۴ نفر
تعداد صندلی خالی در شاخه های مختلف این رشته در دانشگاه ها: ۱۰۳۲۱۸

✅ گروه علوم تجربی:
تعدادشرکت کنندگان: ۶۴۲۲۲۸ نفر
کل ظرفیت پذیرش: ۱۷۴۹۵۸
تعداد صندلی های خالی در شاخه های مختلف این رشته در دانشگاه ها: ۴۶۷۲۷۰ نفر

✅ گروه ریاضی فیزیک:
تعداد شرکت کنندگان: ۱۴۴۴۳۷ نفر
کل ظرفیت پذیرش: ۲۳۶۲۲۳ نفر
تعدادصندلی های خالی در شاخه های مختلف این رشته: ۹۱۷۸۶ نفر

✅ گروه زبان خارجه:
کل شرکت کنندگان ۱۴۵۵۴۱ نفر
تعدادافرادی که فقط گروه زبان را انتخاب کرده اند ۷۵۳۴ نفر

✅ گروه هنر:
کل شرکت کنندگان ۷۸۸۱۵ نفر
تعداد افرادی که فقط گروه هنر را انتخاب کرده اند ۱۲۲۴۹ نفر

◀️ تعدادکل شرکت کنندگان در پنج گروه: ۱۰۱۱۳۸۴ نفر

◀️ نسبت شرکت کنندگان گروه انسانی به کل: ۲۰/۲۶ درصد

◀️ نسبت شرکت کنندگان گروه تجربی به کل: ۶۳/۵۰ درصد

◀️ نسبت شرکت کنند‌گان گروه ریاضی به کل: ۱۴/۲۸ درصد

◀️ افرادی که فقط در گروه زبان خارجه شرکت کرده اند: ۰/۷۴ درصد

◀️ افرادی که فقط در گروه هنر شرکت کرده اند: ۱/۲۱ درصد

◀️ شانس قبولی گروه انسانی: ۱۵۰/۳۶ درصد
◀️ شانس قبولی گروه تجربی: ۲۷/۲۴ درصد
◀️ شانس قبولی گروه ریاضی: ۱۶۳/۵۴ درصد

مقاله مشاوره ای

اخبار مهم سنجشتحلیل کنکورشانس قبولی در کنکور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.