[tek_sectiontitle st_title=”آزمون هدف گذاری تحصیلی” st_title_tag=”” st_subtitle=”جهت گیری هدف شیوه ناخودآگاه برخورد فرد با یک تکلیف یادگیری شناخته شده است. و آن را می توان برای پیش بینی اینکه چگونه افراد به موقعیت های پیشرفت واقعی و عینی پاسخ می دهند بکار برد” st_subtitle_decoration=”” st_title_size=”20″ st_subtitle_size=”16″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
[tek_iconbox title=”هدفمندی در درس خواندن” title_size=”small-title” box_content_type=”simple_text” text_box=”آیا شما در مسیر اهدافتان گام بر می دارید” icon_type=”icon_browser” icon_position=”icon_left” content_alignment=”content_left” custom_link=”#” background_type=”none” icon_iconsmind=”iconsmind-Cursor-Click2″][/tek_iconbox]
[tek_iconbox title=”هزینه شرکت در آزمون” title_size=”small-title” box_content_type=”simple_text” text_box=”هزینه این آزمون 10000 تومان می باشد که می بایست به یکی از روش های زیر پرداخت شود:
مبلغ مشخص شده را شماره حساب ۱-۱۱۹۷۲۵۰۱-۸۰۰۰-۲۰۱ یا شماره کارت ۹۹۱۹-۳۸۳۹-۲۹۱۰-۵۰۲۲ به نام بهروز راعی بانک پاسارگاد واریز نمایید و اسکن فیش واریزی را در سایت بارگذاری نمایید.” icon_type=”icon_browser” icon_position=”icon_left” content_alignment=”content_left” custom_link=”#” background_type=”none” icon_iconsmind=”iconsmind-Bag-Coins”][/tek_iconbox]
[tek_sectiontitle st_title=”شرکت در آزمون هدف گرایی تحصیلی” st_title_tag=”” st_subtitle=”دانش آموز گرامی با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید تا تحلیل درستی توسط کارشناسان و روانشناسان مجموعه به شما ارائه گردد” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]

مرحله 1 از 2

50%