[tek_sectiontitle st_title=”آزمون عادت های مطالعاتی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_size=”42px” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
[tek_testimonials tt_image_layout=”with-image” tt_nav_style=”nav-dots” tt_autoplay=”auto_on” tt_autoplay_speed=”10000″ tt_stoponhover=”hover_off” tt_content_align=”content-center”][tek_testimonials_single image_source=”media_library” tt_quote=”مطالعه یک مهارت است.
برای موفقیت در مدرسه و دانشگاه به مهارتهای مطالعاتی نیاز داریم.
دانش آموزان و دانشجویان باید ابتدا این مهارت ها را یاد بگیرند، آنها را تمرین کنند و مهارتهای مطالعاتی را ارتقا دهند تا موفق شوند.
عادات های مطالعاتی و روش های غالب اغلب دانش آموزان مثمر ثمر نیست یعنی گاهی اوقات فرد ساعت ها مطالعه می کند اما بازدهی ندارد.
برای شناسایی عادات مطالعاتی نامطلوب خود با شرکت در این آزمون و بهره مندی راهکارها در ارتقای مهارت مطالعه خود توانمند شوید.” tt_image=”11431″][/tek_testimonials]
[tek_sectiontitle st_title=”نحوه شرکت در آزمون” st_title_tag=”” st_subtitle=”هزینه این آزمون 10000 تومان می باشد.
مبلغ مشخص شده را به شماره حساب ۱-۱۱۹۷۲۵۰۱-۸۰۰۰-۲۰۱ یا شماره کارت ۹۹۱۹-۳۸۳۹-۲۹۱۰-۵۰۲۲ به نام بهروز راعی بانک پاسارگاد واریز نموده و اسکن فیش واریزی را در سایت بارگذاری نمایید.” st_subtitle_decoration=”” st_title_size=”32″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
[tek_button button_text=”شرکت در آزمون” button_style=”tt_secondary_button” button_link=”url:http%3A%2F%2Fraeigroup.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c-2%2F|title:%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C||” button_position=”button-center”]