آزمون عادت های مطالعاتی

مطالعه یک مهارت است.
برای موفقیت در مدرسه و دانشگاه به مهارتهای مطالعاتی نیاز داریم.
دانش آموزان و دانشجویان باید ابتدا این مهارت ها را یاد بگیرند، آنها را تمرین کنند و مهارتهای مطالعاتی را ارتقا دهند تا موفق شوند.
عادات های مطالعاتی و روش های غالب اغلب دانش آموزان مثمر ثمر نیست یعنی گاهی اوقات فرد ساعت ها مطالعه می کند اما بازدهی ندارد.
برای شناسایی عادات مطالعاتی نامطلوب خود با شرکت در این آزمون و بهره مندی راهکارها در ارتقای مهارت مطالعه خود توانمند شوید.

نحوه شرکت در آزمون

هزینه این آزمون 10000 تومان می باشد.
مبلغ مشخص شده را به شماره حساب ۱-۱۱۹۷۲۵۰۱-۸۰۰۰-۲۰۱ یا شماره کارت ۹۹۱۹-۳۸۳۹-۲۹۱۰-۵۰۲۲ به نام بهروز راعی بانک پاسارگاد واریز نموده و اسکن فیش واریزی را در سایت بارگذاری نمایید.