پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

توسط سولومون و راثلبوم سال 1984 تدوین شد و این آزمون توسط دکتر جوکار و دلاورپور( سال1386) به منظور تعیین روایی از روش تحلیل عاملی و همبستگی گویه با نمره کل استفاده کرده اند.
یکی از چالش هایی که اکثر دانش آموزان و دانشجویان درطول تحصیل با آن روبرو هستند، که شاید خودتان هم اینگونه باشید. این واقعیت است که اغلب مطالعه دروس و انجام تکالیف را دقیقه نودی و شب امتحانی انجام می دهند که این را در قالب اهمال کاری می توان بررسی نمود.
از آنجاییکه اهمالکاری تحصیلی می تواند بر جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی دانشجویان تاثیرگذار باشد،
با شناسایی این عوامل در این پرسشنامه و با تکنیک هایی که در ادامه تفسیر پرسشنامه به شما داده می شود، می توانید گامی در جهت کاهش و یا رفع اهمال کاریتان بردارید.

اهمال کاری تحصیلی

دوستان باید بدانید که جواب دادن این ۲۷ تست اولین چالش پیش روی شما در مسیر ترک اهمال کاری و تنبلی است.
پس لازم است هر تست را بخوانید ویکی از 5 حالت: هرگز- خیلی کم- بعضی اوقات- خیلی اوقات – همیشه را که بهترین و مناسب ترین توصیف برای افکار و رفتار شما است را انتخاب کنید .
درپاسخ دادن به جملات کمی حوصله کنید، به حقیقت خودتان رجوع کنید و تست ها را صادقانه پاسخ بدهید.
زیرا فقط از طریق پاسخ های صادقانه است که میتوانید ارزیابی درستی از سطح اهمالکاری در خودتان داشته باشید. ضروری است پاسخ ها را همانگونه که در واقعیت هستید بنویسید نه آنگونه که می خواهید باشید و تا مطالعه یک تست را به پایا ن نرسانده اید به تست بعد نگاه نکنید.

هزینه آزمون و نحوه پرداخت

هزینه این آزمون 10000 تومان می باشد که می بایست به یکی از روش های زیر پرداخت شود:

واریز به شماره حساب ۱-۱۱۹۷۲۵۰۱-۸۰۰۰-۲۰۱ یا شماره کارت ۹۹۱۹-۳۸۳۹-۲۹۱۰-۵۰۲۲ به نام بهروز راعی بانک پاسارگاد

لطفاً اسکن فیش واریزی را در هنگام ثبت نام در سایت بارگذاری نمایید

شرکت در آزمون